Baby Name Rankings of Zoya

Zoya: Statistics About The Baby Name Zoya

YearBoy Rank# Boys% BoysGirl Rank# Girls% Girls
2022--- 7873580.0201%
2021--- 9852620.0147%
2020--- 9182820.0160%