Baby Name Rankings of Yamileth

Yamileth: Statistics About The Baby Name Yamileth

YearBoy Rank# Boys% BoysGirl Rank# Girls% Girls
2023--- 9092920.0167%
2022--- 8673180.0178%
2020--- 9842590.0147%
2018--- 9342850.0154%
2017--- 9902610.0139%
2016--- 9322950.0153%
2015--- 8543250.0168%
2014--- 7943520.0182%
2013--- 8023350.0175%
2012--- 7963340.0174%
2011--- 9582650.0138%
2010--- 9412730.0141%