Baby Name Rankings of Xena

Xena: Statistics About The Baby Name Xena

YearBoy Rank# Boys% BoysGirl Rank# Girls% Girls
1997--- 7652750.0144%
1996--- 7592790.0146%