Baby Name Rankings of Sylvania

Sylvania: Statistics About The Baby Name Sylvania

YearBoy Rank# Boys% BoysGirl Rank# Girls% Girls
1881--- 81760.0061%