Baby Name Rankings of Shavonne

Shavonne: Statistics About The Baby Name Shavonne

YearBoy Rank# Boys% BoysGirl Rank# Girls% Girls
1985--- 9681590.0086%
1983--- 9871470.0082%
1981--- 9261620.0091%
1980--- 7512200.0124%
1979--- 6532680.0156%
1978--- 7961890.0115%