Baby Name Rankings of Devontae

Devontae: Statistics About The Baby Name Devontae

YearBoy Rank# Boys% BoysGirl Rank# Girls% Girls
19979671360.0068% ---
19969281400.0070% ---
19958771540.0077% ---
19948891490.0073% ---
19937491930.0094% ---
19927082110.0101% ---